องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 แผ่นพับการชำระภาษี [ 6 ธ.ค. 2559 ]5
162 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ [ 5 ธ.ค. 2559 ]5
163 จดหมายป่าวประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2559 ]6
164 แผ่นพับการชำระภาษีประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2559 ]5
165 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]6
166 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]7
167 ประชาสัมพันธ์บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2559 ]5
168 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]6
169 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]5
170 เอกสารเผยแพร่ความรู้โครงการอบรมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559" [ 12 ก.ค. 2559 ]6
171 พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน [ 11 ก.ค. 2559 ]5
172 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภทบริหารท้องถิ่น) [ 11 ก.ค. 2559 ]6
173 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น) [ 11 ก.ค. 2559 ]5
174 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ) 1 [ 11 ก.ค. 2559 ]5
175 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ) 2 [ 11 ก.ค. 2559 ]5
176 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภททั่วไป) [ 11 ก.ค. 2559 ]5
177 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในระบบแท่ง [ 8 ก.ค. 2559 ]6
178 ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลในระบบแท่ง [ 8 ก.ค. 2559 ]6
179 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]6
180 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง อบต.ประทัดบุ [ 15 มิ.ย. 2559 ]5
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10