องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประชาสัมพันธ์บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2559 ]96
162 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]110
163 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]111
164 เอกสารเผยแพร่ความรู้โครงการอบรมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559" [ 12 ก.ค. 2559 ]102
165 พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน [ 11 ก.ค. 2559 ]103
166 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภทบริหารท้องถิ่น) [ 11 ก.ค. 2559 ]113
167 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น) [ 11 ก.ค. 2559 ]130
168 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ) 1 [ 11 ก.ค. 2559 ]111
169 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ) 2 [ 11 ก.ค. 2559 ]106
170 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภททั่วไป) [ 11 ก.ค. 2559 ]127
171 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในระบบแท่ง [ 8 ก.ค. 2559 ]133
172 ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลในระบบแท่ง [ 8 ก.ค. 2559 ]133
173 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]110
174 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง อบต.ประทัดบุ [ 15 มิ.ย. 2559 ]151
175 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 15 มิ.ย. 2559 ]143
176 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2559 [ 17 พ.ค. 2559 ]103
177 ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 [ 17 ม.ค. 2559 ]128
178 จดหมายข่าว ประจำปี 2559 (การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559) [ 21 ธ.ค. 2558 ]111
179 ประขาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 21 ธ.ค. 2558 ]89
180 จดหมายข่าวประจำปี 2558 [ 2 พ.ย. 2558 ]113
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10