องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของ อบต.ประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ 

          องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ นำโดย นายพันธ์เทพ  ฐานุพงศ์ชรัช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ 
ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล
พนักงานครู พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดทุกคน
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ

2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23