องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

       องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดย นายพันธ์เทพ  ฐานุพงศ์ชรัช ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม การให้บริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบไม่เลือกปฏิบัติ และก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน รวมถึงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ โดยประกาศเจตนารมย์ "สุจริต โปร่งใส ประทัดบุใสสะอาด" และ " งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่ (No gift policy) ประจำปี 2567 และแจ้งกำชับให้คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ งดรับ-งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ จำนวน 28 คน

2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23