องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน


  อบต.ประทัดบุ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขำาพตำบลประทัดบุ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้า13ร่วมอบรมสามารถประเมิน/รับรู้อาการฉุกเฉินที่จะต้องแจ้งเหตุ  และการให้ความช่วยเหลือกรณีมีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุผ่าน สายด่วน 1669 ระหว่างวีฃันที่  13-14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 .ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ และขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวด้วยดีเสมอมา
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20