องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2560


17 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยท่านวิทยากร จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสุรินทร์ นายอดุลย์ วันดี เพื่อส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน 
  นางระเบียบ เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงาน และมอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ พร้อมแสดงสัญญาลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20