องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน และเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านจบก  วันที่  21 มีนาคม  2565
หมู่ที่ 2 บ้านหนองยาว วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565
หมู่ที่ 3 บ้านสระกอร์ วันที่ 13 มีนาคม 2565
หมู่ที่ 4 บ้านปจิก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
หมู่ที่ 5 บ้านภูมิกันดาร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
หมู่ที่ 6 บ้านสวายปรีง  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
หมู่ที่ 7 บ้านพนม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
หมู่ที่ 8 บ้านประทัดบุ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
หมู่ที่ 9 บ้านปจิกพัฒนา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
 

2024-05-31
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-16
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05