องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ๋  2565  นายพันธ์เทพ  ฐานุพงศ์ชรัช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ตามโครงการปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเคารพธงชาติ การประกาศกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม การแสดงเจตจำนงค์สุจริตโปร่งใสในการดำเนินงาน และประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ จำนวน 45 คน

2023-03-18
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20
2022-05-16
2022-04-22
2022-03-21