องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ จัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายพันธ์เทพ  ฐานุพงศ์ชรัช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักกีฬาและประชาชนตำบลประทัดบุ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของเยาวชน ประชาชน ในตำบลประทัดบุ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดจนการแข่งขันกีฬาเป็นทีม เสริมสร้างให้นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน ในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้เยาวชนมั่วสุมในเรื่องของสิ่งเสพติดต่างๆ ซึ่งปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาที่รุนแรงของสังคม 

2024-05-31
2024-03-15
2024-03-15
2023-12-26
2023-08-16
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05