องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฯ โครงการปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบันของชาติและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายพันธ์เทพ  ฐานุพงศ์ชรัช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบันของชาติและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ และร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น แนวทางการป้องกันการ่ทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ และท้องถิ่นอำเภอปราสาท ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 37 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20