องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

สมาชิกสภา อบต.

 
นายทวีศักดิ์  สุระศร
ประธานสภา
   
นายสามารถ เษมฉัตร นางเขมานันท์ ขบวนฉลาด
รองประธานสภา เลขานุการสภา
 
 
นางเยียด ศุภผล ว่าง นางชุติมันต์ วิชาเฟื่อง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
       
 นายนอน พะงาตุนัด นางบุปผา ภาสดา นายอำนวย  สุขทวี นายลอยทอง ศุภผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

   
ว่าง นางเสาวภา  สำราญกาย นายซื่อ โชเมืองดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
นายสมศักดิ์ เสือมาก นางสาวจินดา นาคเขียว นายพีรศักดิ์  มานุมูลัด นางสาวรินดา แสวงสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

นายจงคิด เชนุยาว

นายเชิญ ปลายด่วน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9