องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
นางสาวจิตรา  สุระศร นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข นายไพบูรณ์   พรมชาติ
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง