องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

สำนักปลัด อบต.

 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวยุภาวรรณ  วรรณูปถัมภ์
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
     
นางสาวจิตรา สุระศร นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ นางสาวยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล    นักพัฒนาชุมชน
นางสาววลัยลักษณ์   จารุธาดา จ.อ.ถิรพุทธิ์  ผกาทอง นางจุฑารัตน์  ใจกล้า
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
       
 -ว่าง- นางสาวบัณฑิตา หาญสุด นายสุพิน วนมา นายจรัญ ธนูศิลป์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานตกแต่งสวน พนักงานขับรถยนต์
       
นางสาวพาวรรณ ศุภผล

นางสาวบุษราคัม  ทองโยงนักการภารโรง คนงานทั่วไป

หน่วยบริการการการแพทย์ฉุกเฉิน
       
นายธนากร แย้มเสนาะ นายกรรชัย ทองกล่ำ นายนพรัตน์ ทรงวาจา นายจำรัส ประวรรณ 
หน่วยบริการการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยบริการการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยบริการการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยบริการการการแพทย์ฉุกเฉิน
       
นายกำธร วรรณทอง นายธันวา มาตรี   
หน่วยบริการการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยบริการการการแพทย์ฉุกเฉิน