องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

กองคลัง

 
นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
     
นางสุมิตรา ดวงใจดี นางสาวนิยะดา ทองประดับ นางสุพรรณี  เลี่ยมดี
 นักวิชาการเงินและการบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   
  -ว่าง-
  เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้าง
     

นางนุชธนา คงสกุล
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี