องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นายไพบูรณ์   พรมชาติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
     
 ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ชัย สัชชานนท์ นางสาวจันทร์เพ็ญ ศุภผล นางสาวอัจฉรา โสนาพูน
นักวิชาการศึกษา ครู  ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้าง
       
 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด นางสาวมณีรัตน์ สุขสมาน น.ส.กนกวรรณ ชื่อดัง น.ส.จรรยา สบายดี
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก จ้างเหมาบริการ