องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +

นางเขมานันท์  วรทรัพย์

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@pratadbu.go.th
 
  ชื่อ +

นางเขมานันท์ วรทรัพย์

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@pratadbu.go.th

 
 

  ชื่อ + นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@pratadbu.go.th

 
  ชื่อ + นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์
  ตำแหน่ง + รักษาการหัวหน้าส่วนสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@pratadbu.go.th

 
  ชื่อ + นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข
  ตำแหน่ง + หัวหน้่าส่วนการคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@pratadbu.go.th

  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าส่วนการศึกษา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@pratadbu.go.th

  ชื่อ + นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าส่วนโยธา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@pratadbu.go.th