องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

                เกษตรอินทรีย์นำร่อง   ท้องถิ่นน่าอยู่   รอบรู้ก้าวหน้าประชาเป็นสุข

พันธกิจ :

1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษให้ได้มาตรฐาน  โดยแนวทางเกษตรอินทรีย์

2. พัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามัคคี  กลมเกลียวเป็นสังคมที่น่าอยู่

3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางอารยธรรม

5. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

6. อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์โค กระบือ

7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

8. ส่งเสริม  สนับสนุน  การผลิตและแปรรูปหม่อนไหม

 

อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้วยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมการกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น