องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
  โครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบป...[วันที่ 2017-08-22][ผู้อ่าน 880]
 
  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ...[วันที่ 2017-07-11][ผู้อ่าน 671]
 
  โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี[วันที่ 2017-06-21][ผู้อ่าน 725]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน[วันที่ 2017-06-15][ผู้อ่าน 561]
 
  โครงการปรองดองสมานฉันท์ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติแล...[วันที่ 2017-03-30][ผู้อ่าน 597]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร ...[วันที่ 2017-03-19][ผู้อ่าน 741]
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2560 ก...[วันที่ 2017-03-01][ผู้อ่าน 1330]
 
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต...[วันที่ 2017-02-22][ผู้อ่าน 1688]
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[วันที่ 2016-09-01][ผู้อ่าน 303]
 
  โครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย...[วันที่ 2016-08-10][ผู้อ่าน 746]
 
  โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบป...[วันที่ 2016-07-22][ผู้อ่าน 240]
 
  โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล...[วันที่ 2016-06-13][ผู้อ่าน 705]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7